Η Εταιρεία


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης, με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», συστήθηκε τον Μάιο του 2011 με αριθμό επικύρωσης Πρωτοδικείου Ηρακλείου 346/5-5-2011.
Η καταστατική της μορφή χαρακτηρίσει Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ - ΜΚΟ) η οποία συγκροτήθηκε με την σύμπραξη επτά (7) κοινωνικών και παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου και της Κρήτης.
Φορείς που συνέστησαν την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»:
1.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-(ΟΕΒΕΝΗ)
2.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - (Ο.Α.Σ.Ν.Η.)
3.  ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ - (ΕΝΚΗ Κρήτης)
4.  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - (Σ.Ε.Κ.)
6.  ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
7.  ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:
·      Πρόεδρος: Τζανάκης Νικόλαος (Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου-Κρήτης)
·      Αντιπρόεδρος: Τζωρτζάκης Γεώργιος (Πρόεδρος της ΟΑΣΝΗ)
·      Διευθύνων Σύμβουλος: Λυδατάκης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ)
Μέλη του Δ.Σ.:
·      Ανδρεαδάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ).
·      Εφραίμογλου Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.
·      Ζερβάκης Εμμανουήλ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ».
·      Μπιζιώτη Παρασκευή, Πρόεδρος του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης.

Η δραστηριότητα της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ανάγεται:
·      Στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση, στην ανάληψη διαχείρισης και υλοποίηση Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
·      Στην υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων σε πάσης φύσεως περιφερειακές, εθνικές, κοινοτικές, διεθνείς αρχές και φορείς για τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων και πόρων για ίδιο λογαριασμό, ή και τρίτων φορέων και επιχειρήσεων, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της περιοχής, με σκοπό:
·      Την ενίσχυση της απασχόλησης με την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού / κοινωφελούς χαρακτήρα, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ανάσχεση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κάθε μορφής διακρίσεων, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη, την παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, την υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την αντιμετώπιση της φτώχειας, την ενθάρρυνση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης, την καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία μας συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, με τα νομικά πρόσωπα αυτών, με φορείς και οργανώσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, συστήνοντας αναπτυξιακές συμπράξεις.
Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», υλοποιεί πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα, που εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισμού 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
Στόχος του έργου αυτού είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης απασχόλησης μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σε Δήμους και Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και η προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου μέσω της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

Ειδικότερα, μέσω των προτεινόμενων δράσεων επιδιώκεται:
·      Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
·      Ενίσχυση της απασχόλησης νέων, γυναικών &ΑμεΑ μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
·      Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και ατόμων που απειλούνται περισσότερο από αποκλεισμό στην αγορά εργασίας.
·      Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης διαμέσου ειδικά στοχευόμενων δράσεων.
·      Προβολή και προώθηση της έννοιας της κοινωφελούς εργασίας, ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.
·      Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ανάδειξη των ιστορικών και αξιόλογων δειγμάτων του δομημένου περιβάλλοντος, προώθηση της πολιτιστική μας κληρονομιάς.
Οι ανωτέρω δράσεις και παρεμβάσεις επιδιώκουν στην προστασία, ανάδειξη και ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος, στην ορθή διαχείριση των οικοσυστημάτων που θα συνεισφέρουν στην αναζωογόνηση και ανάδειξή του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας Κρήτης, με ταυτόχρονη αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος, της επισκεψιμότητας και την ένταξη των περιβαλλοντικών δράσεων στην κοινωνική ζωή των κατοίκων.
Σχεδιασμός και προώθηση στοχευμένων δράσεων βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος που θα οδηγήσει σταδιακά σε άνοδο των κατά κεφαλήν τουριστικών δαπανών, την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και δράσεων.
Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της:
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»  σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται η ομάδα Διαχείρισης Νομικών Δεσμεύσεων και Παρακολούθησης Έργων, με θητεία μέχρι την ολοκλήρωση της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ), η οποία έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του φορέα.
Η συγκεκριμένη ομάδα μεριμνά για την ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και πράξεων που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων του φορέα στο δικτυακό τόπο τήρησης και στα ΜΜΕ όταν απαιτείται.
Ο υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού αντικειμένου των έργων.
Έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση των έργων, την παρακολούθηση των χρηματορροών, την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και την επικοινωνία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εκ μέρους της εταιρείας.
Ο υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των έργων φορείς και σε κάθε φάση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ενός έργου.
Ο υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών υποδομών του φορέα, ενώ υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών στην τήρηση του ηλεκτρονικού τους αρχείου.
Ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης φροντίζει ώστε να λαμβάνονται σε τακτική βάση ηλεκτρονικά αντίγραφα (backup) για την ασφαλή τήρηση και φύλαξη των αρχείων και πληροφοριών που αφορούν στο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ).
Η «Αλληλεγγύη Κρήτης» πληρεί όλες τις βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για δικαιούχους φορείς διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάληψη και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.
Ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων του φορέα που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάληψης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης του έργου.
Τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου και εγγράφων οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία της η εταιρεία.
Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής, η οποία διασφαλίζει λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων.
Ο υπεύθυνος ΣΔΕΠ, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, μεριμνά για την έκδοση, αναθεώρηση, και διανομή (έντυπη και ηλεκτρονική) όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
Όπως προβλέπεται στο σχετικό πλαίσιο και στις διαδικασίες για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων η «Αλληλεγγύη Κρήτης» ως προς την διοικητική της αποτελεσματικότητα έχει επιβεβαιωθεί με διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ΄ από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Ιούλιο του 2011, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.

Για το ΔΣ της
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

Ο Πρόεδρος
Τζανάκης Νικόλαος