Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, διεκπεραίωσε στο σύνολό της την διοικητική και λογιστική διαδικασία προσλήψεων και ασφάλισης των 1112 εργαζομένων στους Νομούς Ηρακλείου & Λασιθίου (Α΄ πενταμήνου) με τις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και ΣΕΠΕ.
Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η χρηματοοικονομική και τραπεζική διαδικασία εκταμίευσης της Α΄ δόσης προς και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Διεύθυνση Οικονομικού του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, για την καταβολή των αμοιβών των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα ΚΟΧ.
Η εκταμίευση της Α΄ δόσης προϋποθέτει την πιστοποίηση του 10% του Φυσικού Αντικειμένου (Φ.Α.) των υλοποιούμενων ενεργειών, καθώς και των αντίστοιχων ανθρωποημερών (ημερομίσθια) επί του συνόλου της πράξης.
Λόγω της ημερολογιακής απόκλισης στην εκκίνηση των ενεργειών στους συμπράττοντες φορείς, εξαιτίας των διαφορετικών ημερομηνιών υπογραφής συμβάσεων των ωφελουμένων, η πιστοποίηση του 10% του Φ.Α. επετεύχθη κατά τις 16 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011).
Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» μετά την περαίωση όλων των παραπάνω ενεργειών και μετά από σειρά επαφών με τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, για την επίσπευση εκταμίευσης της Α΄ δόσης, σας ενημερώνει ότι, οι κωδικοί των τραπεζικών λογαριασμών των εργαζομένων θα πιστωθούν με το ποσό των δεδουλευμένων αμοιβών (Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου), εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου, εφόσον είναι διασφαλισμένοι οι πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».