Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας  η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" προβαίνει σε συγκεκριμένες διευκρινήσεις αποσκοπώντας στη σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των απασχολουμένων με 5μηνη σύμβαση εργασίας.
1.        Η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων είναι πλήρης (ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική) και ο αριθμός των ασφαλιστικών ενσήμων τους θα είναι ισόποσος των ημερομισθίων που θα πραγματοποιήσει ο καθένας, τα οποία δύναται να φτάσουν έως τα 125 σε διάστημα περίπου πέντε μηνών.
2.        Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν απογραφεί στο ΙΚΑ από την "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" από την ημερομηνία έναρξης της 5μηνης σύμβασής τους.
3.        Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ, από 1/2/2013 θα εμφανίζονται στα κατά τόπους καταστήματα οι καρτέλες των εργαζομένων με τα ένσημα τους από ενάρξεως της σύμβασής μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012.
4.        Η θεώρηση βιβλιαρίων υγειονομικών παροχών των εργαζομένων, διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΙΚΑ και είναι κοινή για άλλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Δηλαδή η θεώρηση βιβλιαρίων και οι υγειονομικές παροχές που κατοχυρώνει κάθε εργαζόμενος, γίνεται με βάση το σύνολο των ημερομισθίων/ενσήμων που έχει συμπληρώσει στην προηγούμενη ετήσια χρήση.
Για την έκδοση νέων ή θεώρηση υφισταμένων ασφαλιστικών βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ατομικά - οικογενειακά), παρακαλούνται οι εργαζόμενοι του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας, για τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, να απευθύνονται στα καταστήματα του ΙΚΑ της περιοχής τους μετά την 1-02-2013.