Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ


Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα ΚΟΧ που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ένσημα τους και για τις ασφαλιστικές τους δυνατότητες, μπορούν να προσέρχονται από την Τρίτη 12/2/2013, στα κατά τόπους γραφεία του ΙΚΑ, για να διαπιστώσουν την καταχώρηση στις ατομικές τους καρτέλες από τα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος, των μέχρι 31/12/2012 δεδουλευμένων ενσήμων τους.