Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Πρόγραμμα στήριξης της «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» από το Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (-οδηγός προγράμματος-)


Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» ως κοινωνικός φορέας απασχόλησης, με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την σημερινή οικονομική κρίση, κρίνει σκόπιμο για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας νέων, γυναικών & ΑμεΑ, να ενημερώσει, να σχεδιάσει και να συμβάλει στην υλοποίηση επιχειρηματικών δράσεων για τις άνεργες γυναίκες, που βιώνουν σήμερα στο μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος στήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".


Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, δηλαδή τις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. 
Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις: 
Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών
Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών
Οι Υποδράσεις θα υλοποιηθούν με βάση τον εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος, ο οποίος έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία.
Στον Οδηγό Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013.
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.
Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν αξιολογούνται.
 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις που αφορούν το Πρόγραμμα