Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Οι “ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ” για τη χρήση του 2013, των ωφελούμενων που εργάστηκαν στα προγράμματα ΚΟΧ των Νομών Ηρακλείου & Λασιθίου, θα παραδίδονται στους εργαζόμενους, από τους υπεύθυνους των σχετικών προγραμμάτων, στους κατά τόπους Δήμους και Φορείς στους οποίους εργάστηκαν, από την Tετάρτη  26/03/2014.

Όσοι ωφελούμενοι απασχολήθηκαν κατά το 2013 στο πλαίσιο των δράσεων των παρακάτω φορέων:
·  του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
·  του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
·  του ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
·  του ΠΑ.Γ.Ν.Η.
·  του Τ.Ε.Ι.
·  του Ο.Λ.Η.
·  του ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΕΥΞΙΣ
·  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η παράδοση των σχετικών “ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ”, θα γίνεται στην  έδρα της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»  (οδός: Βλαστών και 1770, αρ. 11Β), από την Tετάρτη  26/03/2014, από 9:00΄ π.μ. έως και 15:00΄ μ.μ..