Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012               
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»                                           
Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών
Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης
Ταχ. Διεύθυνση: Βλαστών  & 1770 11Β
Ταχ. Κώδικας: 71202 - Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810.344070 
Fax: 2810.344055
                                                                               Ηράκλειο 3/08/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων ως εξωτερικών συνεργατών, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάληψη των παρακάτω συμβάσεων έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

Συμβάσεις Έργου:

1) Τεχνική υποστήριξη έργου,

2) Ελεγκτική υποστήριξη έργου,

3) Διαχείριση έργου,

4) Παρακολούθηση έργου,

5) Λογιστική υποστήριξη έργου,

6) Γραμματειακή υποστήριξη έργου


Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, δύνανται να υποβάλουν την «Οικονομική Προσφορά» τους στα γραφεία της Δικαιούχου Εταιρείας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»,  Βλαστών & 1770  11 B,  Τ.Κ. 71202,  Ηράκλειο Κρήτης

 

Η προθεσμία υποβολής Προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες,

Ήτοι:  Από τις 06/08/2012   Έως και τις 16/08/2012.


Ανάρτηση της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού βρίσκεται στα γραφεία της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2810-344070  &  Fax: 2810-344055

Ηράκλειο 03/08/2012                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ.
              
               Νικόλαος Τζανάκης