Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»
«Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης»
                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧOY
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία: «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης», με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ως εξωτερικού συνεργάτη, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο έργου: τη Λογιστική, τη Διοικητική και την Ελεγκτική Υποστήριξη της παραπάνω Πράξης ΚΟΧ της Π.Ε. Λασιθίου, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με ΜΙS 375644, από την ΣΑΕ 0348 με κωδικό ΠΔΕ: 2012ΣΕ03480193.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να  υποβάλουν τις προσφορές τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», στην ακόλουθη διεύθυνση:


Η προθεσμία υποβολής Προσφορών ορίζεται σε δέκα (15) ημερολογιακές ημέρες,

ήτοι:  από τις  06/08/2012   έως και τις  20/08/2012


Η Αναλυτική Προκήρυξη του παρώντος διαγωνισμού διατίθεται
από τα γραφεία της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

Τηλέφωνο: 2810.344070  &  Fax: 2810.344055
Πληροφορίες: Μαρία Μανωλακάκη