Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων / αποριών εργαζομένων ΚΟΧ.

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου που μας υποβάλατε, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις διατάξεις του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας (ΚΟΧ):
Η καθυστέρηση στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών με τα δεδουλευμένα των εργαζομένων ΚΟΧ ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στην υπηρεσιακή ολιγωρία ελέγχου και έγκρισης της εκταμίευσης της Α΄ δόσης από το αρμόδιο Υπουργείο.
Μετά τις ασφυκτικές πιέσεις που έχουν ασκηθεί εδώ και ένα μήνα από την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και μετά από σχετική ερώτηση βουλευτή της Π.Ε. Ηρακλείου, σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη 20/11/2012, ο καθ΄ ύλην αρμόδιος για τα προγράμματα ΚΟΧ, Υφυπουργός Εργασίας κ. Παναγιωτόπουλος από το βήμα της βουλής, ανέλαβε την ευθύνη της καθυστέρησης ελέγχου και έγκρισης της δαπάνης, λόγω υπηρεσιακής άδειας της αρμόδιας Υπολόγου του συγκεκριμένου Υπουργείου.
Η εν λόγω Υπόλογος είναι το μοναδικό αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας, που μετά τον έλεγχο των φακέλων (Ηρακλείου-Λασιθίου) της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», θα εγκρίνει την ενταλματοποίηση της δαπάνης, ώστε να εκταμιευθεί το ποσό της Α΄ δόσης το οποίο θα πιστώσει τους λογαριασμούς των ωφελουμένων του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας στην Ανατολική Κρήτη.
Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, τη Πέμπτη 22/11/2012 ξεκίνησε άμεσα ο νομοτυπικός έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών των φακέλων της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», με την επιστροφή της Υπολόγου.
Ευελπιστούμε ότι την Παρασκευή 23/11/2012 ή το αργότερο ως την Δευτέρα 26/11/2012 θα έχει ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα ο έλεγχος των σχετικών φακέλων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η εκταμίευση της Α΄ δόσης, και η πίστωση των λογαριασμών των απασχολουμένων στην Κοινωφελή Εργασία.
Επίσης, στην Σύμβαση Εργασίας 5μηνης απασχόλησης,  στην παράγραφο 5, ευκρινώς αναφέρεται τα περί μη ευθύνης της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των ποσών της επιχορήγησης για λόγους που δεν εμπίπτουν σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας.
Η ημερήσια επιχορήγηση των εργαζομένων ανάγεται σε 25 ευρώ καθαρά, για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης (8 ωρών) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 1.5131/οικ.3.949/ 14.4.2011 ΚΥΑ και την με Κωδικό 34 Πρόσκληση της 24ης/5/2011, στην οποία προβλέπονται οι λεπτομέρειες των διαδικασιών της προκήρυξης, της δημοσιότητας, τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία πρόσληψης, οι αμοιβές και η ασφάλιση των εργαζομένων.
(Ανατρέξατε στην ιστοσελίδα: www.solidcrete.blogspot.gr).
Επισημαίνεται δε, ότι το μέγιστο καθαρό ποσό το οποίο δύναται να λάβει ο εργαζόμενος ανέρχεται στα 625€ ανά μήνα υπό τη προϋπόθεση και μόνο, ότι θα έχει πραγματοποιήσει 25 βεβαιωμένες ημέρες εργασίας τον συγκεκριμένο μήνα.
Οι συμπράττοντες φορείς (δήμοι), με τα ημερήσια παρουσιολόγια βεβαιώνουν προς την εταιρεία τις εργάσιμες ημέρες εκάστου ωφελουμένου.
Τουτέστιν, για 25 βεβαιωμένες ημέρες εργασίας το μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ίση με 625€ - ήτοι: 25 μέρες Χ 25 € = 625 €.
Επίσης, δεν επιτρέπεται σε ένα ημερολογιακό μήνα να υπερβεί εργαζόμενος τα 25 βεβαιωμένα ασφαλιστικά ημερομίσθια.
Για ολιγότερες ημέρες εργασίας η αμοιβή αναπροσαρμόζεται ανάλογα, στον πραγματικό αριθμό των ημερομισθίων, (π.χ.: 22 ημέρες/μήνα Χ 25 € = 550 € η αμοιβή).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος και της εργασιακής σύμβασης, δεν δύναται εργαζόμενος να υπερβεί στο πεντάμηνο τα 125 ημερομίσθια.
Για πραγματοποίηση ολιγότερων ημερομισθίων, η συνολική αμοιβή θα προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των βεβαιωμένων ημερών εργασίας.
·  Παράδειγμα: Για 115 αθροιστικά ημερομίσθια εντός πενταμήνου, η αντίστοιχη συνολική αμοιβή θα ανέρχεται σε 115μέρεςΧ25€=2.875€, ενώ εργαζόμενος που θα καλύψει και τα 125 ημερομίσθια θα εισπράξει 3.125€.
Καμία πρόσθετη αμοιβή δεν προβλέπεται ως καταβολή επιχορήγησης (αμοιβής) στους εργαζόμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου Προγράμματος, όπως ρητά αναφέρεται στην πρόσκληση αλλά και στη Σύμβαση Εργασίας των 5 μηνών στη 4 παράγραφο.
Εφιστούμε την προσοχή των εργαζομένων, ειδικά του Β΄ πενταμήνου (έναρξη σύμβασης 1/11/2012), όπως εντείνουν την προσπάθεια τους, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα φορέα, προς την κατεύθυνση κάλυψης του συνόλου των 125 ημερομισθίων.
Η πληρωμή των αμοιβών θα πραγματοποιείται με βάση τον λογιστικό μήνα από την μισθοδοτική κατάσταση που προκύπτει από την λογιστική επεξεργασία της ΑΠΔ του ΙΚΑ.
Το μοντέλο της προκήρυξης, των διαδικασιών πρόσληψης, των συμβάσεων, των αμοιβών και ασφάλισης των εργαζομένων είναι ενιαίο σε Πανελλήνια κλίμακα, εγκεκριμένο σύμφωνα με τις διατάζεις της παραπάνω ΚΥΑ και πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ειδικές προβλέψεις και επιμέρους κατά τόπους διατάξεις.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίστηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).
Τα ένσημα δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά από τα γνωστά σε όλους «ένσημα του ΙΚΑ», τα οποία σαφέστατα προσμετρούνται ως συντάξιμα, για το ταμείο ανεργίας, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την έκδοση βιβλιαρίου ΙΚΑ ή ανανέωσης του ήδη υπάρχοντος, εφόσον πάντα  ο εργαζόμενος πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ.
Οι εργαζόμενοι του προγράμματος, τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου πενταμήνου, έχουν υπογράψει «Αναγγελία Πρόσληψης - Ν.Δ.2656/53 & 763/70» η οποία έχει κατατεθεί στον ΟΑΕΔ, από την πρώτη ημέρα έναρξης των συμβάσεων τους.
Τυχόν καθυστέρηση στην εμφάνιση των ασφαλιστικών ενσήμων, πιθανόν να οφείλεται στην διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ) ΟΑΕΔ και ΙΚΑ, λόγω του όγκου των κατατεθειμένων δεδομένων. 
Αρχείο με επικυρωμένα και θεωρημένα από τον ΟΑΕΔ, αντίγραφα όλων των αναγγελιών πρόσληψης τηρείται και στα γραφεία της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ».
Οι εργαζόμενοι του προγράμματος ΚΟΧ απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η ως άνω σχέση εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ (άρθρα 64 επομ.) του Π.Δ 410/1988 «προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών», αλλά και κατά το αρθ. 89 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, και από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικώς από αυτό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και τα προβλεπόμενα της προκήρυξης, δεν προβλέπεται η χορήγηση κανενός είδους εργασιακής άδειας (κανονική, λοχείας, μητρότητας κ.α.).
Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του συμπράττοντα φορέα.
Ο εξοπλισμός και τα απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση των δράσεων (μηχανήματα, εργαλεία, οικοδομικά υλικά, καύσιμα, αναλώσιμα, προστατευτικές στολές, γάντια, κράνη κ.α.) αφορούν δαπάνη προμήθειας του συμπράττοντα φορέα.
Οι μετακινήσεις των ωφελουμένων από τον χώρο προσέλευσής τους προς τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, γίνεται αποκλειστικά με οχήματα και δαπάνη του αρμόδιου Δήμου/Φορέα, καθώς και η επιστροφή τους κατά το πέρας των εργασιών στον ίδιο χώρο, για την αναχώρησή τους.
Στο 8ωρο εργασίας συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος των εσωτερικών μετακινήσεων τους.
Για περεταίρω πληροφορίες, διευκρινίσεις και βοήθεια σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος ΚΟΧ, ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» βρίσκονται στην διάθεση των εργαζομένων πρόθυμοι να συνδράμουν στην επίλυση του όποιου θέματος, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.
Ας ληφθεί υπόψη ότι για την ανάληψη και διεκπεραίωση του συγκεκριμένου προγράμματος η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» εργάζεται χωρίς καμία χρηματική επιχορήγηση εδώ και 17 μήνες από τις 25/5/2011, ώστε σήμερα να καταλάβουν έστω και για 5 μήνες θέσεις εργασίας, 1734 συμπολίτες μας στην Ανατολική Κρήτη, εν μέσω χρηματοοικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.