Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μελέτης


                                                                                                            
    «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»                                               
Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών                          Ηράκλειο, 02/09/2013
Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και                              Αρ. Πρωτ.: 1140
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης
Ταχ. Διεύθυνση: Βλαστών & 1770 αρ. 11Β
Ταχ. Κώδικας: 71202 – Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Ρίζος Κωνσταντίνος
Τηλ.: 2810.344070 
Fax: 2810.344055
www.solidcrete.blogspot.gr


                                        
                    
                                    Προς:


                                    Ανδρεαδάκη Γεώργιο
                                    Οικονομολόγο – Σύμβουλο επιχειρήσεων
           
                                    Στυλιανάκη Γεώργιο Χημικό Μηχανικό – 
                                    Σύμβουλο       επιχειρήσεων
                                                            
                                    Πουλιανάκη Εμμανουήλ
                                    Φοροτεχνικό – Σύμβουλο επιχειρήσεων         
                                                                      
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης
με εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση  « Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου 
Ηρακλείου» και κωδικός ΟΠΣ:376708, για την ανάδειξη αναδόχου ως εξωτερικού 
συνεργάτη, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάληψη 
σύμβασης έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών, για την εκπόνησης  μελέτης αξιοποίησης 
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου από υφιστάμενες ή εν δυνάμει 
Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Η Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης (ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ) σας προσκαλεί να
καταθέσετε οικονομική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την 
εκπόνησης μελέτης αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου 
από υφιστάμενες ή εν δυνάμει  Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες :
1.    Εισαγωγή-Περίληψη της Μελέτης
2.    Γενικά  πληθυσμιακά , δημογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
παρέμβασης
3.    Swot Analysis της Περιοχής Παρέμβασης
4.    Αναλυτική Αποτύπωση και Καταγραφή της υφιστάμενης Περιούσιας του Δήμου
5.    Αναλυτική Αποτύπωση και Καταγραφή των Υποδομών του Δήμου
6.    Θεσμικό - Νομικό  Πλαίσιο εκμετάλλευσης και αξιοποίησης Δημοτικής και 
Δημόσιας περιουσίας 
7.    Πλαίσιο προτάσεων για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση   των γεωργικών
 εκτάσεων
8.    Πλαίσιο προτάσεων για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση  των υποδομών
 (Αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ)  της περιοχής
9.    Σύντομο σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας για κάθε επιχείρηση Κοινωνικής 
Οικονομίας που προτείνεται να συσταθεί
10.  Καλές και κακές πρακτικές του εξωτερικού από την χρήση και αξιοποίηση 
δημοτικής περιουσίας
11.  Τελικά συμπεράσματα Μελέτης
Το κριτήριο επιλογής του εμπειρογνώμονα θα είναι η χαμηλότερη προσφερθείσα 
τιμή. Οι προσφορές, που θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, πρέπει 
να αποσταλούν (με ταχυδρομείο, fax ή e-mail) στα γραφεία της 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ», (Διεύθυνση: Βλαστών & 1770 αρ. 11Β,  Τ.Κ. 71202 , 
 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810-344070,  fax: 2810-344055, e-mail: 
solidcrete@yahoo.gr)  μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με την «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» στο τηλ: 2810-344070 (κο Ρίζο Κωνσταντίνο).

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζανάκης Νικόλαος


Εσωτ.Διανομή:
1.    Φακ. Γραμματ.
2.    Χρον. Αρχείο